Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Area-koti Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Area-koti Oy
Juha Jääskeläinen

Yhteystiedot:
Alasintie 3 lh 5
80130 Joensuu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Jääskeläinen
Alasintie 3 lh 5
80130 Joensuu
0408387296
[email protected]

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Juha Jääskeläinen
Area-koti Oy
Alasintie 3 lh 5
80130 Joensuu
0408387296
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, asiakkaiden edustajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
- Takuuasioiden hoitaminen (rakennusalan rakennevastuu 10v)
- Työsuhteen ylläpitäminen ja työajan seuranta, lakiin perustuen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- asiakassuhteen hoitaminen
- palveluistamme kertominen
- työsuhteen tietojen ylläpitäminen
- toimittajasuhteen ylläpitäminen
- takuusuhteiden ylläpitäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- henkilö-tunnus (vain sopimusvaiheessa käsin täytettynä)


Asiakastiedot

- asiakastietoja voidaan tarvittaessa ostaa ja tietoja käsitellään lain vaatimalla tavalla

- asiakastietojen henkilötunnukset rekisteröidään vain käsin sopimusvaiheessa ja alkuperäiset allekirjoitetut sopimukset myyjä toimittaa lukittuun säilöön Area-koti Oy:n Joensuun toimipisteelle lukittuun tilaan. Näistä kopiot säilytetään Area-koti Oy:n kotipaikalla toimipisteellä Pyytivaarantie 7p , 80770 Kontiolahti as. lukitussa kaapissa.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Area-koti Oy
Juha Jääskeläinen
[email protected]
040 8387296

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
- työntekijöiltä itseltään työsopimuksen täytön yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Area-koti Oy:n ulkopuolelle.

Luovumme tietoja Kontiolahden tilitoimisto Ky:lle laskutusta ja palkanlaskentaa varten. Kontiolahden tilitoimisto Ky on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
- Huomioitava takuuajat
- Työsuhteen henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin työsuhde on voimassa ja siitä lain määräämän tietojen säilytysvelvollisuuden ajan

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.